Pre autorov

Príspevky

 • Texty posielajte na adresu redakcie casopis.romboid@gmail.com v elektronickej forme vo formáte Word .doc, .docx
 • Štúdie a odborné články posielajte v rozsahu maximálne do 15 normovaných strán (do 27 000 znakov s medzerami), odkazy dávajte do zátvoriek alebo za text spolu so zoznamom použitej literatúry
 • Prózy maximálne do 25 normovaných strán (do 45 000 znakov s medzerami), preferujeme však kratšie v rozsahu 5 - 15 strán
 • Básne: posielajte najmenej 4 a najviac 10 básní
 • Recenzie posielajte približne v rozsahu 2 až 5 normovaných strán (3 600 až 9 000 znakov) iba na aktuálne knihy. Recenzovanie kníh odporúčame vopred prekonzultovať s redakciou. Neobjednané recenzie nemusíme publikovať
 • Je samozrejmosťou posielať príspevky, ktoré ešte neboli uverejnené
 • Adresu, osobné údaje a číslo bankového účtu posielajte až vtedy, keď Vás o ne požiadame, teda v prípade, že sa rozhodneme publikovať Váš príspevok
 • Nemáme kapacity písať posudky na všetky zaslané texty
 • Neobjednané príspevky nevraciame

Pre ilustrátorov

 • kontaktujte nás na mailovej adrese: casopis.romboid@gmail.com
 • v správe pošlite odkazy, linky na svoje práce

 • osobné údaje a číslo bankového účtu posielajte až vtedy, keď Vás vyzveme, teda v prípade uverejnenia Vašich ilustrácií v časopise