Redakcia

Šéfredaktor časopisu: Jaroslav Vlnka

Zodpovedný redaktor: Peter Naščák

Jazykový redaktor: Peter Gregorík

Grafická úprava: Jaromír Fašianok

Redakčná rada:

  • prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.
  • Ireney Baláž
  • Mgr. Martin Chudík
  • PhDr. Ján Gallik, PhD.
  • PhDr. Mária Macková, PhD.
  • prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

  • doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.

  • PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

  • Aktualizované 25. 6. 2018