Redakcia

Šéfredaktor časopisu: Jaroslav Vlnka

Zodpovedný redaktor: Peter Naščák

Jazykový redaktor: Peter Gregorík

Grafická úprava: Jaromír Fašianok

Redakčná rada:

  • prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.
  • Ireney Baláž
  • Anton Hykisch
  • Mgr. Martin Chudík
  • PhDr. Vladimíra Komorovská
  • PhDr. Mária Macková, PhD.
  • prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
  • PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
  •                   Aktualizované  3. 2. 2018